تکنیک و حرکت با پیانو (۱ و ۲)

40,000 تومان

عنوان : تکنیک و حرکت با پیانو
نویسنده/نویسندگان : ادنامی برنام
مترجم : رضا ظاهری
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 67
چاپ: دوم/1396
شمارگان: 1500 نسخه
شابک : 1-92-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4517405