تکنیک های مضرابی برای سنتور

75,000 تومان

عنوان : تکنیک های مضرابی برای سنتور
نویسنده/نویسندگان : محمد سلیمانیان
مترجم : –
نام انتشارات : نای ونی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 120
چاپ: اول/1396
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 6-06-802629-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4668612