تکنیک های مضرابی برای سنتور

75,000 تومان

عنوان : تکنیک های مضرابی برای سنتور
نویسنده/نویسندگان :محمد سلیمانیان
مترجم : –
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد :1
چاپ: اول 1396
تعداد صفحه: 122
شمارگان: 500جلد
شابم :6-06-802629-0-979
شماره کتابشناسی ملی: –