تکنیک نوازندگی در گیتار Pumping Nylon

48,000 تومان

عنوان : تکنیک نوازندگی در گیتار
نویسنده/نویسندگان : اسکات تنانت
ویرایش و ترجمه : سیاوش حمیدی
نام انتشارات : نارون
تعداد جلد :-
تعداد صفحه: 146صفحه
چاپ: دوم1397
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 5-30-802621-0-979
شماره کتاب شناسی ملی : 3158227