تکنيک هاي دست چپ گيتار

25,000 تومان

عنوان : تکنيک هاي دست چپ گيتار
نویسنده/نویسندگان : آندره سگوويا
مترجم : حسین دی پیر
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 31
چاپ: سوم/1390
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 0-37-5556-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 40053-81م