تنبک و تکنیک ۱

35,000 تومان

عنوان : تنبک و تکنیک 1
نویسنده/نویسندگان : داریوش اسحاقی
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : چکاد هنر
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 72
چاپ: اول/1390
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 5-01-802618-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2475241