تمرین های پوزیسیون سوم برای ویولن

10,000 تومان

عنوان : تمرین های پوزیسیون سوم برای ویولن
نویسنده/نویسندگان :  علی کیانی
مترجم : –
نام انتشارات : هورمهر
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 78
چاپ: یکم/1394
شمارگان: 1000 نسخه
شابک : 7-72-8224-964-979
رده رادیویی : 787/207