تصنیف نوازی

35,000 تومان

عنوان : تصنیف نوازی
نویسنده/نویسندگان : داریوش اسحاقی
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : چکاد هنر
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 69
چاپ: اول/1393
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 3-21-802618-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3524136