ترانک

15,000 تومان

نویسنده:محمد خالقی

نام انتشارات:نای و نی

تعداد جلد:1

تعداد صفحه:46

چاپ:دوم91

شمارگان:1500 نسخه

شابم:0-6-9014544-0-979