ترانه های جاویدان

20,000 تومان

عنوان : ترانه های جاویدان
نویسنده/نویسندگان : عبد الله طریقت
مترجم : واحد آموزش و پژوهش انتشارات چنگ
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 124
چاپ: یکم/1388
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 3-94-802603-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1597207