ترانه های بامداد جویباری

32,000 تومان

عنوان : ترانه های بامداد جویباری
نویسنده/نویسندگان : محمدرضا بامدادیان (بامداد جویباری)
مترجم : –
نام انتشارات : نقش گستران سرمدی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 656
چاپ: اول/1393
شمارگان: 3000 نسخه
شابک : 8-46-6329-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 3519263