تاریخ موسیقی غرب

48,000 تومان

عنوان : تاریخ موسیقی غرب
نویسنده/نویسندگان : هیو ام. میلر، دیل کاکرل
مترجم : پیام روشن
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 300
چاپ: اول/1393
شمارگان: 2200 نسخه
شابک : 3-33-8772-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 3025979