تاریخ موسیقی غرب

48,000 تومان

عنوان : تاریخ موسیقی غرب
نویسنده/نویسندگان : ری بنت
مترجم : پیام روشن
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 128
چاپ: سوم/1391
شمارگان: 3300 نسخه
شابک : 3-04-8772-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 8417530م