تئوری موسیقی

25,000 تومان

عنوان : تئوری موسیقی
نویسنده/نویسندگان : محسن الهامیان
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 112
چاپ: پنجم/1391
شمارگان: 5000 نسخه
شابک : 7-34-6409-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 803784م