تئوری موسیقی به زبان ساده

12,000 تومان

عنوان : تئوری موسیقی به زبان ساده
نویسنده/نویسندگان : سعید زرنیخی
مترجم : –
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 96
چاپ: اول/1396
شمارگان: 300 نسخه
شابم : 4-20-802625-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4526661