تئوری موسیقی به زبان ساده با نگاهی ساده

12,000 تومان

عنوان : تئوری موسیقی به زبان ساده با نگاهی ساده
نویسنده/نویسندگان : مرتضی سرآبادانی
مترجم : هوشنگ کامکار
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 106
چاپ: اول/1385
شمارگان: 5000 نسخه
شابک : 8-08-7383-964
شماره کتابشناسی ملی: 8549109م