تئوری شناخت کوک های متداول موسیقی ایرانی

30,000 تومان

عنوان : تئوری شناخت کوک های متداول موسیقی ایرانی
نویسنده/نویسندگان : سلمان محمدی
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 140
چاپ: چهارم/1392
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 8-99-802603-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1292985