بیست و سه قطعه پیش درآمد ها و رنگها استاد علی اکبر شهنازی

24,000 تومان

عنوان : بیست و سه قطعه پیش درآمد ها و رنگها استاد علی اکبر شهنازی
نویسنده/نویسندگان : داریوش طلایی
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 68
چاپ: سوم/1389
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 9-17-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 777406م