بیست قطعه برای سنتور نوازی

40,000 تومان

عنوان : بیست قطعه برای سنتور نوازی
نویسنده/نویسندگان : پرویز مشکاتیان
مترجم : –
نام انتشارات : چکاد هنر
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 86
چاپ: پنجم/1392
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 4-0-9014555-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2134830