بیائید تار و سه تار بنوازیم (دفتر چهارم)

35,000 تومان

عنوان : بیائید تار و سه تار بنوازیم (دفتر چهارم)
نویسنده/نویسندگان : کیوان ساکت
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : تصنیف
تعداد جلد :6
تعداد صفحه: 136
چاپ: اول/-
شمارگان: 550 نسخه
شابم : 9-01-802623-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3211180