بیائید تار و سه تار بنوازیم (دفتر پنجم)

35,000 تومان

عنوان : بیائید تار و سه تار بنوازیم (دفتر پنجم)
نویسنده/نویسندگان : کیوان ساکت
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : تصنیف
تعداد جلد :6
تعداد صفحه: 108
چاپ: اول/1393
شمارگان: 1500 نسخه
شابم : 8-08-802623-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2236028