بیائید تار و سه تار بنوازیم (دفتر ششم)

30,000 تومان

عنوان : بیائید تار و سه تار بنوازیم (دفتر ششم)
نویسنده/نویسندگان : کیوان ساکت
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : تصنیف
تعداد جلد :6
تعداد صفحه: 76
چاپ: اول/1391
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 7-048-69850-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2236028