بیائید تار و سه تار بنوازیم (دفتر سوم)

40,000 تومان

عنوان : بیائید تار و سه تار بنوازیم (دفتر سوم)
نویسنده/نویسندگان : کیوان ساکت
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : تصنیف
تعداد جلد :6
تعداد صفحه: 88
چاپ: اول/1391
شمارگان: 3500 نسخه
شابم : 4-049-69850-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2236028