بچه های دیروز بچه های امروز(جلد دوم)

46,500 تومان

عنوان : بچه های دیروز بچه های امروز(جلد دوم)
نویسنده/نویسندگان : بهار برخوردار
مترجم : –
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد : 3
تعداد صفحه: 83
تاریخ چاپ: اول/1395
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 3-52-802616-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4202499