بهداشت حنجره و آواز

17,000 تومان

عنوان : بهداشت حنجره و آواز
نویسنده/نویسندگان : دکتر ممر اندواری
مترجم : –
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 106
چاپ: چهارم/1392
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 8-01-8626-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 8410275م