بهترین ونجلیس برای پیانو

20,000 تومان

عنوان : بهترین ونجلیس برای پیانو
نویسنده/نویسندگان : پاپاتاناسیو ونجلیس
مترجم : رضا طاهری
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 72
چاپ: اول/1394
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 4-59-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3811833