بهاریه ها

10,000 تومان

عنوان : بهاریه ها
نویسنده/نویسندگان : مسعود زرگر
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : آتنا
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 366
چاپ: اول/1388
شمارگان: 1500 نسخه
شابک : 0-15-8845-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 8536363م