با موج تا کرانه

25,000 تومان

عنوان : با موج تا کرانه (8 آهنگ برای تار و پیانو)
نویسنده/نویسندگان : کیوان ساکت
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : کیوان ساکت
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 51
چاپ: بهار/1385
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 7-4590-06-964
شماره کتابشناسی ملی: 8315372م