بانک آکورد گیتار

12,000 تومان

عنوان : بانک آکورد گیتار با متدی آسان
نویسنده/نویسندگان : مجید اسکندرلو
مترجم : –
نام انتشارات : تهران، آرنا
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 277
چاپ: اول/1392
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 6-94-7026-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 3264915