باران

15,000 تومان

عنوان : باران
نویسنده/نویسندگان : محمدرضا قاسمی حامد
مترجم : –
نام انتشارات : شکوریان
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 49
تاریخ چاپ: اول/1391
شمارگان: 1000 نسخه
شابک : 2-5-92446-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 3085753