بادبادک

20,000 تومان

عنوان : بادبادک (ترانه های آسان برای کودکان و نوجوانان)
نویسنده/نویسندگان : مسعود نظر
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 44
چاپ: چهارم/1393
شمارگان: 3000 نسخه
شابک : 6-77-802603-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1181757