باخ (پرلود و فوگ های کوچک)

18,000 تومان

عنوان : پرلود و فوگ های کوچک باخ
نویسنده/نویسندگان : یوهان زباستیان باخ
مترجم : محمدرضا گرگین زاده
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 55
تاریخ چاپ: ششم/1395
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 3-66-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4203477