اوخوتار

40,000 تومان

عنوان : اخو تار (آذربایجان تار مکتبی)(ابتدایی و اورتا اختصاص موسیقی مکتب لرین تار صینفی اوچون درسلیک)
نویسنده/نویسندگان : محبوب فتحی
مترجم : –
نام انتشارات : اردبیل هفت گنج
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 330
چاپ: اول/1393
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 6-9014554-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3375584