الفبای موسیقی

24,000 تومان

عنوان : الفبای موسیقی
نویسنده/نویسندگان : ایموجن هولست
مترجم : امید رهنمایی
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 224
چاپ: دوم/1395
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 0-21-8772-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 1672427