الفبای تنبک

35,000 تومان

عنوان : الفبای تنبک
نویسنده/نویسندگان : داریوش اسحاقی
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : چکاد هنر
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 90
چاپ: دوم/1394
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 4-08-802618-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3348043