اقاقیا

15,000 تومان

عنوان : اقاقیا
نویسنده/نویسندگان : پیتر گرینوود
مترجم : محمد صادق سراج
نام انتشارات : رهام
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 54
چاپ: اول/1385
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 1-08-502600-88
شماره کتابشناسی ملی: 2978-85م