اصول همراهی آواز با گیتار

37,000 تومان

عنوان : اصول همراهی آواز با گیتار
نویسنده/نویسندگان : فرزاد امیرانی
مترجم : –
نام انتشارات : تهران، فرزاد امیرانی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 79
چاپ: سوم/1395
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 0-063-69850-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3042551