اصول سازبندی ارکستر

75,000 تومان

عنوان : اصول سازبندی ارکستر
نویسنده/نویسندگان : هکتور برلیوز – ریچارد اشتراوس
مترجم : پرویز منصوری
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 455
چاپ: سوم/1391
شمارگان: 700 نسخه
شابک : 3-07-5556-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 705786م