اسپید مکانیک برای لید گیتار

27,000 تومان

عنوان : اسپید مکانیک برای لید گیتار
نویسنده/نویسندگان : تروی استتینا
مترجم : تینا حائزی
نام انتشارات : رهام
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 89
چاپ: سوم/1394
شمارگان: 210 نسخه
شابم : 2-21-5696-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 1285232