اتودهای ایرانی برای ویولن

25,000 تومان

عنوان : اتودهای ایرانی برای ویولن
نویسنده/نویسندگان : مهدی مفتاح
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : سرود
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 80
چاپ: اول/1393
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 3-95-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3658791