اتودهایی برای سنتور

10,000 تومان

عنوان : اتودهایی برای سنتور
نویسنده/نویسندگان : مجید رئیسیان
مترجم : –
نام انتشارات : ساری : آویدا
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 36
چاپ: اول/1391
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 8-7-93076-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 2784998