آوای پیانو

35,000 تومان

عنوان : آوای پیانو
نویسنده/نویسندگان : پیمان جوکار
مترجم : –
نام انتشارات : چندگاه
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 60
چاپ: یازدهم/1395
شمارگان: 5000 نسخه
شابک : 9-2-9014509-M
شماره کتابشناسی ملی: 8051-80م