آهنگ های برگزیده برای نوآموزان ویولن (کتاب دوم)

25,000 تومان

عنوان : آهنگ های برگزیده برای نوآموزان ویولن (کتاب دوم)
نویسنده/نویسندگان : محمدعلی صدیقیانی
مترجم : –
نام انتشارات : نشر نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 48
چاپ: پنجم/1394
شمارگان: 2400 نسخه
شابم : 1-05-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2087391