آهنگ های آسان برای ویولن

20,000 تومان

عنوان : آهنگ های آسان برای ویولن
نویسنده/نویسندگان : سوزان میز
مترجم : واحد آموزش و پژوهش انتشارات چنگ
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 48
چاپ: نهم/1391
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 8-59-802614-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 7718186م