آنتونیو ویوالدی

17,000 تومان

عنوان : کنسرتوهای ویولن
نویسنده/نویسندگان : آنتونیو ویوالدی
مترجم : (با گردآوری) امین سلیقه
نام انتشارات : نشر نی و نای
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 48
چاپ: اول/1396
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 9-05-802629-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4704450