آناماگدالناباخ

36,000 تومان

عنوان : آنا ماگدالنا باخ
نویسنده/نویسندگان : یوهان زباستیان باخ
مترجم : دلبر حکیم آوا،میربابا میررحیم
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 63
تاریخ چاپ: پنجم/1392
شمارگان: 3500 نسخه
شابم : 0-23-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 18619-82م