آموزش کوک سنتور

50,000 تومان

عنوان : آموزش کوک سنتور
نویسنده/نویسندگان : قدرت الله ستایش
مترجم : –
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 121
تاریخ چاپ: سوم/1390
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 5-20-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 15926-80م