آموزش ویولن ایرانی (کتاب دوم)

8,500 تومان

عنوان : آموزش ویولن ایرانی (کتاب دوم)
نویسنده/نویسندگان : روح الله خالقی
مترجم : –
نام انتشارات : نشر نای و نی
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 92
چاپ: دوم/1395
شمارگان: 550 نسخه
شابم : 6-28-802623-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3161457