آموزش سه تار (جلد چهارم)

40,000 تومان

عنوان : آموزش سه تار (جلد چهارم)
نویسنده/نویسندگان : جلال ذوالفنون
مترجم :
نام انتشارات : تهران : هستان
تعداد جلد :4
تعداد صفحه: 64
چاپ: دهم/1396
شمارگان: 1100 نسخه
شابک : 8-0-92172-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 834978م