آموزش سلفژ

20,000 تومان

عنوان : آموزش سلفژ
نویسنده/نویسندگان : پوتسولی
مترجم : چنگ
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 92
چاپ: چهارم/1389
شمارگان: 2000 نسخه
شابک :  7-83-802603-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 8235550م